Chậu cây trúc giả trang trí
Chậu cây trúc giả trang trí
Chậu cây trúc giả trang trí
Chậu cây trúc giả trang trí
Chậu cây trúc giả trang trí
Chậu cây trúc giả trang trí
Chậu cây trúc giả trang trí
Chậu cây trúc giả trang trí
Chậu cây trúc giả trang trí
Chậu cây trúc giả trang trí
Chậu cây trúc giả trang trí
Chậu cây trúc giả trang trí
Chậu cây trúc giả trang trí
Chậu cây trúc giả trang trí
Chậu cây trúc giả trang trí
Chậu cây trúc giả trang trí

Chậu cây trúc giả chuyên dụng trong trang trí nội thất

 

1,800,000₫