Cây trầu bà lá xẻ (Monstera)
Cây trầu bà lá xẻ (Monstera)
Cây trầu bà lá xẻ (Monstera)
Cây trầu bà lá xẻ (Monstera)
Cây trầu bà lá xẻ (Monstera)
Cây trầu bà lá xẻ (Monstera)
Cây trầu bà lá xẻ (Monstera)
Cây trầu bà lá xẻ (Monstera)
Cây trầu bà lá xẻ (Monstera)
Cây trầu bà lá xẻ (Monstera)
Cây trầu bà lá xẻ (Monstera)
Cây trầu bà lá xẻ (Monstera)

Cây trầu bà lá xẻ (Monstera)

 

1,500,000₫