Cây lựu giả trang trí - Cành 6 (Lộc) sum suê

 

135,000₫